Odyssey Europe AS - Avalikustamised - Odyssey Europe AS-i avalik vabatahtlik ülevõtmispakkumine Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäridele

Avalikustamised

Hoiatus – Õiguslikud teated

Te olete sisenenud veebisaidile, mille Odyssey Europe AS on loonud kõigi Olympic Entertainment Group AS-i aktsiate omandamiseks esitatava avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumisega seotud dokumentide ja informatsiooni avalikustamiseks.

Enne siirdumist lehekülgedele, mis sisaldavad ülevõtmispakkumist puudutavaid dokumente ja teateid, palutakse Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäridel läbi lugeda käesoleval leheküljel sisalduvad õiguslikud teated.

Olulised õiguslikud teated

19. märtsil 2018 avalikustas Odyssey Europe AS („Ülevõtja") teate oma kavatsuse kohta esitada Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäridele („OEG Aktsionärid“) avalik vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigi Olympic Entertainment Group AS-i aktsiate omandamiseks avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise („Pakkumine“) teel.

Järgmistelt lehekülgedelt leiate te Pakkumist puudutavad dokumendid, ennekõike prospekti, mis avalikustatakse eeldatavalt 4. aprillil 2018.a ning mis sisaldab Pakkumise tingimusi ja täiendavaid Pakkumise sätteid. Dokumendid sisaldavad ka 19. märtsil 2018 avalikustatud teadet kavatsuse kohta teha Ülevõtmispakkumisreeglite kohane pakkumine, Ülevõtmispakkumisreeglite ja väärtpaberituru seadusega kooskõlas avaldatud avalikke teateid ja pressiteateid ning muud teavet Pakkumise kohta. Eeldatavalt saab Ülevõtja nõutava Finantsinspektsiooni kooskõlastuse prospekti avalikustamiseks 3. aprillil 2018.

Kogu käesoleval veebilehel sisalduv informatsioon ja kõik sellel kättesaadavaks tehtud dokumendid on avaldatud üksnes informeerimise eesmärgil ning väärtpaberituru seaduses ja Ülevõtmispakkumisreeglites ning teistes kohaldatavates õigusaktides sätestatud Pakkumist puudutavate nõuete täitmiseks. Pakkumine puudutab Eesti äriühingu aktsiaid ning pakkumise läbiviimisele kohaldatakse Eesti õigusaktide sätteid. Pakkumist ei esitata ei läbivaatamiseks ega registreerimiseks ühelegi väärtpaberituru regulaatorile väljaspool Eestit ning seda ei ole kooskõlastanud ega soovitanud üksi selline väärtpaberituru regulaator.

Olympic Entertainment Group AS aktsionärid Ameerika Ühendriikides peaksid arvestama, et Pakkumine tehakse sellise äriühingu väärtpaberite suhtes, mis on välismaine eraemitent 1934 Ameerika Ühendriikide Väärtpaberibörsi Seaduse, nagu seda on hiljem muudetud, („Väärtpaberibörsi Seadus“) mõistes ja mille aktsiad ei ole Väärtpaberibörsi Seaduse artikkel 12 mõistes registreeritud. Pakkumine tehakse Ameerika Ühendriikides tuginedes Taseme I vabastusele teatud Väärtpaberibörsi Seaduse nõuete täitmisest ning see on peamiselt reguleeritud Eesti avalikustamisnõuete ja muude regulatsioonide ning protseduuridega, mis erinevad Ameerika Ühendriikide nõuetest. Osas, milles Pakkumine allub Ameerika Ühendriikide väärtpaberiõigusele, kohaldub selline Ameerika Ühendriikide õigus Olympic Entertainment Group AS aktsionäridele Ameerika Ühendriikides ning ühelgi teisel isikul ei ole sellel alusel nõudeid.

Kui Te olete resident mõnes muus riigis peale Eesti, võib Teil olla keeruline jõustada õigusi ja nõuda nõuete rahuldamist, mille aluseks on õigusaktid, mis kehtivad väljaspool Teie residentsuse riiki, põhjusel, et Olympic Entertainment Group AS on asutatud Eestis ja mõned selle juhtkonnaliikmed ja juhatuse liikmed võivad olla residendid mõnes muus, kui Teie residentsuse riigis. Teil ei pruugi olla võimalik esitada oma residentsuse riigis hagi välismaise äriühingu või selle juhtkonna või juhatuse liikmete vastu seoses Teie riigis kehtivate seaduste rikkumisega. Lisaks sellele võib Teil olla keeruline nõuda, et välismaine äriühing ja selle sidusettevõtjad võtaksid endale kohustuse täita kohtuotsust, mille on teinud kohus riigis, mille resident Te olete.

Prospekti või muude Pakkumist puudutavate dokumentide avalikustamisele, saatmisele, levitamisele või jagamisele väljaspool Eestit, Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Majanduspiirkonda ja Ameerika Ühendriike võib olla kehtestatud õiguslikke piiranguid. Kolmandatel isikutel ei ole lubatud saata, levitada, jagada või avalikustada prospekti ja muid Pakkumist puudutavaid dokumente riikides, kus selline tegevus võiks olla ebaseaduslik. Ülevõtja ei ole andnud luba prospekti saatmiseks, avalikustamiseks, levitamiseks või jaotamiseks kolmandate isikute poolt väljaspool Eestit, Euroopa Liidu liikmesriike või Euroopa Majanduspiirkonda ja Ameerika Ühendriike. Sellepärast ei ole väärtpaberihaldus- ja investeerimisteenuste osutajatel õigust avalikustada, saata, levitada või jagada prospekti väljaspool Eestit, Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Majanduspiirkonda ja Ameerika Ühendriike, välja arvatud juhul, kui nad on täitnud kõiki kohaldatavaid siseriiklikke ja välisriigi õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Välja arvatud prospekt, mis avalikustatakse eeldatavalt 4. aprillil 2018, ei kujuta käesoleval veebilehel avaldatud informatsioon ja kättesaadavaks tehtud dokumendid endast üleskutset teha pakkumine Olympic Entertainment Group AS-i aktsiate müümiseks või ostmiseks ning selle eesmärk ei ole anda Ülevõtja nimel garantiid või võtta muid õiguslikult siduvaid kohustusi. Pakkumise tingimused ning muud Pakkumist puudutavad sätted sisalduvad üksnes pakkumisteates ja prospektis, mille avalikustamine toimub eeldatavalt 4. aprillil 2018. Pakkumise lõplikud tingimused võivad järgnevatel lehtedel esitatud põhilisest informatsioonist erineda. Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäridel soovitatakse tungivalt prospekt ja kõik Pakkumisega seotud dokumendid pärast nende avalikustamist läbi lugeda, kuna need sisaldavad olulist informatsiooni. Ülevõtja jätab endale õiguse muuta Pakkumise tingimusi seadusega lubatud ulatuses.

Käesolevaga kinnitan, et olen eespool esitatud õiguslikud teated ja informatsiooni läbi lugenud.

Kinnitan Ei kinnita